U bent hier:
disclaimer

DISCLAIMER

JAZO Group bv besteedt veel zorg en aandacht aan (de inhoud van) deze website, maar kan de juistheid van de informatie hiervan niet garanderen. JAZO Group bv behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze informatie op haar website aan te passen zonder een voorafgaande mededeling te doen.

JAZO Group bv is exclusief rechthebbende ten aanzien van alle rechten en het intellectuele eigendom van deze website. Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan om door auteursrecht beschermde beelden, teksten en/of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken en/of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAZO Group bv. JAZO Group bv verstaat onder verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan ook de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk en/ of een social netwerk platform.

JAZO Group bv kan niet exact weten met welke doeleinden haar website wordt bezocht. JAZO Group bv garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

De content is door JAZO Group bv met de grootst mogelijke zorg samengesteld. JAZO Group bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden van het getoonde op haar website.

JAZO Zevenaar bv is niet verantwoordelijk voor contact voor de aan haar website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk bij JAZO Group bv te worden aangevraagd.

JAZO Group bv sluit, onder voorbehoud van alle rechten en weren, de aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook, dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te gebruiken en de daarin opgenomen informatie.

Van toepassing is het Nederlands recht op alle geschillen die betrekking hebben op (het gebruik van) de website van JAZO Group bv. Uitsluitend de daartoe bevoegde rechtbank in de plaats waar JAZO Group bv behoort, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

De drukverliesberekeningen van ventilatieroosters zijn tot stand gekomen door middel van EFD Pro. Het simulatiemodel is geverifieerd door een erkend ingenieursbureau.

© JAZO Group bv 2015

Heeft u vragen of wilt u advies? 0316 - 59 29 11